Love U( BPM126 - 9A - Vocal by O2 Sun Shine )

這次 O2 Sun Shine 混音製作了新的版本,
而且我們也很害羞的唱了ㄧ首情歌
來自 O2 唱的 Vocal 請多多指教。Love U

i will Miss U , let me Love U
may i Hold U , and Kiss U
movie and could U , i can't to Tell U
how much I Love U , pleas Let's me show U


聆聽 O2 混音單曲


最新 O2 混音活動